فهرست DNS پیشنهادی

رقم اول Primary DNS و رقم دوم Secondary DNS است.

🔴  برای آشنایی با نحوه وارد کردن دی ان اس‌ها، این راهنمای تصویری را مطالعه کنید

185.55.226.26

185.55.225.25

88.135.36.247  🆕

0.0.0.0

185.229.29.214 🆕

185.229.29.215

🔸 مناسب دانلود :

8.8.8.8

8.8.4.4

🔸 مناسب  ساین این شدن و گیمینگ:

185.51.200.2

0.0.0.0

178.22.122.100

0.0.0.0

88.135.36.247

0.0.0.0